T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BALIKESİR / BANDIRMA - Yamanegeli İlkokulu

Okul Servis Araçları Taşıma İşi Hizmet İlanı

2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı Yaman Egeli İlkokulu Öğrenci Taşıma İşi Hizmet Alımı İhale İlanı

 

 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI

 

YAMAN EGELİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİ HİZMETİ ALIMI İLANI

 

 

 

     Yaman Egeli İlkokulu öğrencilerinin ikametgâh adreslerinden okula taşıma hizmet alımı “Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda yapılacaktır.

 

Hizmet alımına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1) İdarenin;

 

a) Adresi                                                                   : Paşabayır Mah. Paşa Sk No:34   Bandırma / BALIKESİR

 

b) Telefon ve Faks numarası                                : 0266 714 6760 – 0266 714 6721

 

c) Elektronik Posta Adresi                                     : 731926@meb.k12.tr

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  internet adresi : http://yamanegeliilko.meb.k12.tr                                          

 

2) Servis çalıştırma hizmetinin;

 

a) Niteliği, türü ve miktarı                                     : 2018-2019 Öğretim yılı boyunca(1 Eğitim  Öğretim yılı öğrencilerin  ikamet adreslerinden  rehber personel eşliğinde alınarak    taşıma merkezi okula 180 gün boyunca   tahmini 1 araçla, tahmini 10 Öğrenci ile   rehber personel refakatinde öğrenci taşıma işi. 

 

 Ayrıntılı bilgiye Okul Servis Araçları Çalıştırması Tip Şartnamesinden ulaşılabilir.                                                                                          

 

b) Yapılacağı yer                                                        : Öğrencilerin ikamet ettiği yerler ile Okulumuz arası.                  

 

c)İşin  Süresi        : İşe Başlama Tarihi 17.09.2018,  İşin Bitiş Tarihi 14.06.2019(Sadece 2018-2019                                                                                       Eğitim Öğretim yılı)                   

 

                                                                                          

 

3) Servis Çalıştırma İşinin;

 

a) Yapılacağı yer                                              : Paşabayır Mah. Paşa Sk No:34   Bandırma / BALIKESİR

 

b) Tarihi ve saati                                              : 04.10.2018 perşembe - 14:00

 

4) İsteklilerden aranılan belgeler:

 

Okul Servis Araçları Taşıma İşine Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Şunlardır:

 

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

 

b) Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

c) Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 

ç) Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

 

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

 

e) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

 

f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi.

 

5) Evrakların Komisyona Teslimi

 

a) İstekliler, ilanda belirtilen saate kadar servis taşıma işi için istenen evraklarını komisyona tutanakla teslim eder.

 

b) Taşımacıyı tespit komisyonuna verilen dosyalar herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

c) İstekliler, 1 Ekim pazartesi günü saat 17:00’e kadar servis taşıma işi için istenen evraklarını komisyona tutanakla teslim edeceklerdir. Gerekli belgeler okulumuz idaresinden temin edilebilir. (Şartname, Servis Araç Tespit Tutanağı, Servis Taşıma İşi Usul ve Esasları, Okul Servis Araçları Yönetmeliği)

 

6) Okul servis aracı olarak çalıştırılacakların tespiti

 

(a)  İlanda belirtilen dosyaların açılma saati gelince, komisyon isteklilerin belgelerini inceleyerek eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmayacakları tespit eder. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, okul servisi taşıma işine katılamayacak olanlar salondan çıkartılır.

 

(b)  Komisyon karar verirken; isteklilerin araç yaşı, özmal durumları, okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde gerçek kişilerde ikametgâhının, tüzel kişiliklerde ise şubesi ve/veya merkezinin bulunması, aynı okulda daha önce servis taşıma işi yapıp yapmadığı ve servis taşıma işine başladığı tarihi dikkate alır. Belirtilen kriterlere göre yaptığı değerlendirme sonucunda uygun bulduğu istekliye okul servis taşıma işini yaptırmaya karar verir.

 

(c) İsteklilerin itirazda bulunması veya yeni açılan okullarda servis taşıma işinin ilk defa yapılacak olması halinde EK-3’deki kriterlere uygun puanlama yapılarak karar verilir.

 

(ç) Okul servisi çalıştırma sözleşmeleri en az bir eğitim öğretim dönemi, azami ise üç eğitim öğretim dönemini kapsayacak şekilde yapılabilir.

 

(d) Taşımacıyı tespit komisyonu tarafından alınan komisyon kararları mahalli mülki idare amirlerince 5 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

 

(e) Kesinleşen komisyon kararı, mahalli mülki idare amirlerinin komisyon kararını onayladığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, taşımacıya veya vekiline, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince bildirilir. İstekli, kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür.

 

(f) Okul servisi çalıştırılması işine katılan olmadığı, isteklilerin belgelerinin uygun görülmediği veya isteklinin sözleşmeyi imzalamaması hâlinde yeniden aynı usulle okul servisi çalıştırılması işine çıkılır.

 

7) Sözleşme imzalamada taşımacıdan istenilecek belgeler

 

a) Eğitim öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel ile şoförlerin sabıka kayıt belgeleri,

 

b) İlgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden alınan özel izin belgesi, (Özel izin belgesi işi üstlenen taşımacı tarafından sözleşme imzalandıktan sonra ibraz edilecektir.)

 

c)  D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesi,

 

ç) Her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden veya ilgili sağlık sunucusundan alacağı okul servis şoförlüğü yapabileceğine ilişkin sağlık raporu,

 

d) Rehber personelin, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden veya ilgili sağlık sunucusundan aldığı rapor,

 

e) Şoförlerin yetkili kuruluşlardan aldığı psikoteknik raporu,

 

f) Şoför ve rehber personelin ilgili il/ilçe milli müdürlüğünce düzenlenen eğitim sonunda almış oldukları sertifika,

 

g) Taşıma yapacakları araçların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri,

 

ğ) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

 

 

 

                                                                                                                                                      24/09/2018

 

 

 

 

 

TAŞIMACIYI TESPİT KOMİSYONU

 

Adnan AKBAŞ  

 

  Okul Müdürü

 

  Komisyon Başkanı

 

 

 

 

 

    

 

      

 

                 

 

                                                                          

 

                    Dilek ŞEN                                                                                                  Mustafa SARAÇ

 

  Okul – Aile Birliği Başkanı                                                                                             Öğretmen

 

 

 

 

 

 

 

        Fatma BEYLEM                                                                                                         Esra EROL

 

                  Veli                                                                                                                             Veli

 

              

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 04.10.2018 - Güncelleme: 09.10.2018 23:13 - Görüntülenme: 162
  Beğen | 0  kişi beğendi